Oliven Polyphenol Extrakt min. 6 % Hydroxytyrosol

Oliven Polyphenol Extrakt min. 6 % Hydroxytyrosol