Olive Polyphenol Extract min. 6 % Hydroxytyrosol

Olive Polyphenol Extract min. 6 % Hydroxytyrosol