Chia Seeds Powder ~ 20 % Omega 3, ~ 22 % Protein

Chia Seeds Powder ~ 20 % Omega 3, ~ 22 % Protein